Јавно комунално предузеће "Зелен" основано је 25. фебруара 1999. године у Ариљу. Оснивач предузећа је Општина Ариље, за коју права оснивача врши Скупштина општине. Предузеће је основано ради обављања комуналних делатности од општег интереса:

-Снабдевање водом за пиће
-Одвођење атмосферских и отпадних вода
-Управљање комуналним отпадом
-Управљање гробљима и погребне услуге
-Одржавање јавне расвете
-Управљање јавним паркиралиштима
-Управљање пијацама